Over SKVR

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het grootste Centrum voor de Kunsten van Nederland. Wij bieden cursussen, workshops en evenementen aan in muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Dat doen we voor jong en oud. Wij zijn actief in de vrijetijdsmarkt, het onderwijs, bieden maatwerk aan bedrijven en verzorgen laagdrempelige sociale programma’s in Rotterdamse wijken.

Missie & Visie

SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam. In samenwerking met partners in de stad zet SKVR zich in voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. Ons aanbod is toegankelijk voor alle Rotterdammers. We zijn er voor jong en oud! Doel is persoonlijke ontwikkeling voor een betekenisvolle deelname aan de Rotterdamse samenleving.

Dit doen we vanuit onze visie:

  • met actieve kunstbeoefening ontwikkel je vakmanschap en artistieke vaardigheden, maak je je talenten zichtbaar en werk je aan je eigen identiteit.
  • creativiteit, beleving, ontmoeting en het podium staan centraal bij ons kunst- en cultuuraanbod.

SKVR Kernwaarden

Wij formuleerden vier kernwaarden die een weergave zijn van onze identiteit en onze missie en visie ondersteunen. Ze zijn verankerd in onze producten en dienstverlening, zowel intern als extern naar de klant.

Klant centraal

Onze medewerkers hebben er plezier in om onze klanten te laten genieten van onze kunst- en cultuureducatie activiteiten en goede dienstverlening. We streven naar een maximale klanttevredenheid en optimale servicegerichtheid door interesse voor onze klanten en gaan graag de dialoog met hen aan.

Ondernemend

Als basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam spelen wij vanuit een ondernemende houding in op kansen en mogelijkheden op de markt en de wensen van onze klanten. Daarbij nemen we maatschappelijke, zakelijke en commerciële voordelen in ogenschouw. Hierin werken wij zo veel mogelijk samen met partners in de stad. Wij durven lef te tonen en staan voor onze missie. 

Deskundig & Professioneel

Onze medewerkers zijn gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak en hier ook voor staan. Wij zijn deskundig, voortdurend op zoek naar vernieuwing en nooit uitgeleerd. Zo willen we het kwaliteitsniveau van onze producten continu verbeteren.

Verbindend 

SKVR staat voor ontmoeting en verbinding tussen mensen en organisaties. Wij hebben oog voor de belangen van onze klanten, stakeholders en medewerkers. We betrekken hen actief bij onze organisatie en we schatten hun input op waarde. We verliezen de maatschappelijke ontwikkelingen niet uit het oog en gaan duurzame, externe samenwerkingsverbanden aan met als doel een breed en afgewogen kunsteducatieaanbod in Rotterdam.

SKVR Flashmob Lijnbaan Rotterdam

 

 

Wat we doen

SKVR biedt cursussen, workshops en evenementen in de vrije tijd in zeven verschillende kunstdisciplines op diverse locaties in Rotterdam. Wij zijn er voor alle Rotterdammers, voor iedere leeftijd en ieder niveau. Het actief beoefenen van kunst in de vrije tijd draagt bij aan het algemene welzijn van mensen, aan creatieve en persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor ontmoeting en verbinding. Ook het presenteren op het podium of exposeren is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

SKVR Vrije Tijd

 

SKVR stimuleert brede ontwikkeling in en door kunst. In onze lessen ontwikkelen kinderen en jongeren naast kunstzinnige vaardigheden ook competenties die ze gebruiken om goed te functioneren op school, in de omgang met anderen of in een toekomstige werkomgeving. We doen een beroep op verbeeldingskracht, creativiteit en sociale- en communicatieve vaardigheden. Plezier en betrokkenheid bij SKVR zijn uitgangspunten bij het leren.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan grip en begrip van de culturele omgeving, de samenleving waarin kinderen opgroeien. Kinderen ontwikkelen een cultureel bewustzijn. Door bezig te zijn met kunst leren kinderen ook iets over zichzelf. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de ander en de wereld om mij heen? Identiteitsontwikkeling, zelfbewustzijn en burgerschap zijn sleutelbegrippen bij onze cultuureducatieve activiteiten.

SKVR Onderwijs

 

SKVR is georganiseerd naar disciplines en programma’s. Wij onderscheiden zeven disciplineclusters. Met ruim 150 vaste medewerkers en ruim 500 freelance medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod, op verschillende locaties verspreid in Rotterdam. Jaarlijks nemen hier gemiddeld 100.000 cursisten, leerlingen, docenten en wijkbewoners aan deel.

SKVR is gecertificeerd conform de landelijke kwaliteitsrichtlijnen uit het Kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst. Met het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur garanderen wij het kwaliteitsniveau van onze cursussen en workshops naar onze klanten, samenwerkingspartners en stakeholders.

Lees meer: 

Wie we zijn

SKVR verbindt zoveel mogelijk Rotterdammers met kunst en cultuur. Het stimuleren van enthousiasme in (beoefening van) kunst en het ontwikkelen van creatief talent is alles waar het om draait. 

Raad van Toezicht

SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur.
Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt. Deze legt verantwoording af aan de Raad Governance Code Cultuurvan Toezicht over financiën en artistiek en operationeel beleid.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat SKVR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Samenstelling van de Raad van Toezicht SKVR

  • Marjolijne Lewis (voorzitter) – Bestuurder S&L Zorg, Roosendaal   
  • Marieke van der Plas – Directeur KNGU Management 
  • Mustapha Akchich – Beleidsmedewerker Maatschappelijke voorzieningen Gemeente Leiden en gebiedscommissielid Delfshaven, Rotterdam
  • Johan Wakkie – Adviseur in de driehoek Sport, Cultuur en Maatschappij, Rotterdam
Organisatie & Management

SKVR kent zeven kunstdisciplines, georganiseerd in afdelingen. Binnen de kunstdisciplines ontwikkelen en programmeren we het kunst- cultuureducatie aanbod volgens de doelstellingen en kaders vanuit de drie beleidsprogramma’s Onderwijs, Vrije Tijd en Kunst in het Sociale Domein. Met ruim 150 vaste medewerkers,  en ruim 500 freelance medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod, op verschillende locaties verspreid in Rotterdam. Jaarlijks nemen hier gemiddeld 100.000 cursisten, leerlingen, docenten en wijkbewoners aan deel.

Management 

Secretariaat