Over SKVR

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR) is het Centrum voor de Kunsten van Rotterdam. Wij verzorgen cursussen, workshops en evenementen in muziek, dans, theater, beeldende kunst, mode & design, fotografie & media en schrijven. Dat doen we voor een zo breed mogelijk publiek. Wij zijn actief in de vrije tijd, het onderwijs, bieden maatwerk aan bedrijven en verzorgen laagdrempelige sociale programma’s in Rotterdamse wijken.

Missie & Visie

SKVR is de basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam. In samenwerking met partners in de stad zet SKVR zich in voor culturele vorming en talentontwikkeling van Rotterdammers. Ons aanbod is toegankelijk voor alle Rotterdammers. We zijn er voor een zo breed mogelijk publiek.  Doel is persoonlijke ontwikkeling voor een betekenisvolle deelname aan de Rotterdamse samenleving.
Dit doen we vanuit onze visie:
•    met actieve kunstbeoefening ontwikkel je vakmanschap en artistieke vaardigheden, maak je je talenten zichtbaar en werk je aan je eigen identiteit.
•    creativiteit, beleving, ontmoeting en het podium staan centraal bij ons kunst- en cultuuraanbod.

ANBI-logo


SKVR is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.
 

SKVR Kernwaarden

Wij formuleerden vier kernwaarden die een weergave zijn van onze identiteit en onze missie en visie ondersteunen. Ze zijn verankerd in onze producten en dienstverlening, zowel intern als extern naar de klant.

Klant centraal

Onze medewerkers hebben er plezier in om onze klanten te laten genieten van onze kunst- en cultuureducatie activiteiten en goede dienstverlening. We streven naar een maximale klanttevredenheid en optimale servicegerichtheid door interesse voor onze klanten en gaan graag de dialoog met hen aan.

Ondernemend

Als basisvoorziening voor cultuureducatie en amateurkunst van Rotterdam spelen wij vanuit een ondernemende houding in op kansen en mogelijkheden op de markt en de wensen van onze klanten. Daarbij nemen we maatschappelijke, zakelijke en commerciële voordelen in ogenschouw. Hierin werken wij zo veel mogelijk samen met partners in de stad. Wij durven lef te tonen en staan voor onze missie. 

Deskundig & Professioneel

Onze medewerkers zijn gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak en hier ook voor staan. Wij zijn deskundig, voortdurend op zoek naar vernieuwing en nooit uitgeleerd. Zo willen we het kwaliteitsniveau van onze producten continu verbeteren.

Verbindend 

SKVR staat voor ontmoeting en verbinding tussen mensen en organisaties. Wij hebben oog voor de belangen van onze klanten, stakeholders en medewerkers. We betrekken hen actief bij onze organisatie en we schatten hun input op waarde. We verliezen de maatschappelijke ontwikkelingen niet uit het oog en gaan duurzame, externe samenwerkingsverbanden aan met als doel een breed en afgewogen kunsteducatieaanbod in Rotterdam.

SKVR Flashmob Lijnbaan Rotterdam

 

 

Wat we doen

SKVR biedt cursussen, workshops en evenementen in de vrije tijd in zeven verschillende kunstdisciplines op diverse locaties in Rotterdam. Wij zijn er voor alle Rotterdammers, voor iedere leeftijd en ieder niveau. Het actief beoefenen van kunst in de vrije tijd draagt bij aan het algemene welzijn van mensen, aan creatieve en persoonlijke ontwikkeling en zorgt voor ontmoeting en verbinding. Ook het presenteren op het podium of exposeren is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

SKVR Vrije Tijd

 

SKVR stimuleert brede ontwikkeling in en door kunst. In onze lessen ontwikkelen kinderen en jongeren naast kunstzinnige vaardigheden ook competenties die ze gebruiken om goed te functioneren op school, in de omgang met anderen of in een toekomstige werkomgeving. We doen een beroep op verbeeldingskracht, creativiteit en sociale- en communicatieve vaardigheden. Plezier en betrokkenheid bij SKVR zijn uitgangspunten bij het leren.

Kunst- en cultuuronderwijs draagt bij aan grip en begrip van de culturele omgeving, de samenleving waarin kinderen opgroeien. Kinderen ontwikkelen een cultureel bewustzijn. Door bezig te zijn met kunst leren kinderen ook iets over zichzelf. Wie ben ik en hoe verhoud ik mij tot de ander en de wereld om mij heen? Identiteitsontwikkeling, zelfbewustzijn en burgerschap zijn sleutelbegrippen bij onze cultuureducatieve activiteiten.

SKVR Onderwijs

 

SKVR zet kunsteducatie in als middel om sociale doelen te bereiken. We doen dit vaak in samenwerking met partners, dichtbij huis in de Rotterdamse wijken. Kijk hier voor een overzicht van deze projecten en de fondsen en partners waarmee we samenwerken.

 

SKVR is georganiseerd naar disciplines en programma’s. Wij onderscheiden zeven disciplineclusters. Met ruim 150 vaste medewerkers en ruim 500 freelance medewerkers realiseren wij een gevarieerd kunsteducatie aanbod, op verschillende locaties verspreid in Rotterdam. Jaarlijks nemen hier gemiddeld 100.000 cursisten, leerlingen, docenten en wijkbewoners aan deel.

SKVR is gecertificeerd conform de landelijke kwaliteitsrichtlijnen uit het Kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst. Met het kwaliteitskeurmerk Cultuurkeur garanderen wij het kwaliteitsniveau van onze cursussen en workshops naar onze klanten, samenwerkingspartners en stakeholders.

Lees meer: 

Support Fons is het muzikale goede doel van Rotterdam. De mascotte Fons staat symbool voor alle Rotterdamse kinderen die opgroeien in armoede maar wel muziek willen maken. Supporters van Fons zijn Rotterdammers die een donatie doen zodat SKVR muziekinstrumenten in kan kopen voor onze sociale muziekprogramma's. Via het onderwijsprogramma Ieder Kind een Instrument, de Wijkmuziekscholen en de Brassbandschool bereiken wij duizenden Rotterdamse kinderen voor wie muziekles van huis uit geen vanzelfsprekendheid is. Hiervoor zijn veel instrumenten nodig die wij mede dankzij de bijdragen van de Supporters kunnen inkopen. SKVR beschikt over de culturele ANBI status. Dat betekent fiscaal voordeel voor onze donateurs. De overheid maakt dit mogelijk in de Geefwet. Daarmee hoopt de overheid het geven aan culturele instellingen te stimuleren.
Kijk hier voor meer informatie of om een donatie te doen.

SKVR is opgenomen in het Cultuurplan 2017-2020 van de Gemeente Rotterdam en ontvangt daarnaast een gemeentelijke subsidie voor haar onderwijsprogramma’s zoals Ieder Kind een Instrument en KunstID. Voor een aantal (samenwerkings) activiteiten zijn extra of aanvullende subsidies beschikbaar gesteld en/of wordt ondersteuning ontvangen vanuit externe fondsen.

Wie we zijn

SKVR verbindt zoveel mogelijk Rotterdammers met kunst en cultuur. Het stimuleren van enthousiasme in (beoefening van) kunst en het ontwikkelen van creatief talent is alles waar het om draait. 

Raad van Toezicht

SKVR werkt met een Raad van Toezicht model, conform de Governance Code Cultuur.
Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij de directeur-bestuurder ligt. Deze legt verantwoording af aan de Raad Governance Code Cultuurvan Toezicht over financiën en artistiek en operationeel beleid.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat SKVR functioneert met inachtneming van de regels van de Governance Code Cultuur. Transparantie, integriteit, goede verhoudingen, een positieve maar ook kritische houding zijn voorwaarden om met elkaar tot de beoogde prestaties en doelen te komen.

Samenstelling van de Raad van Toezicht SKVR

  • Marjolijne Lewis (voorzitter) – Bestuurder S&L Zorg, Roosendaal   
  • Marieke van der Plas – Directeur KNGU Management 
  • Loes van der Wees - Officier van Justitie Nationaal Programma Rotterdam Zuid
  • Johan Wakkie – Adviseur in de driehoek Sport, Cultuur en Maatschappij, Rotterdam
  • Miriam Hoekstra - Directeur Airport Operations Royal Schiphol Group
  • Diederik van Dommelen - Partner PwC, Rotterdam
Organisatie & Management

SKVR kent zeven kunstdisciplines, georganiseerd in afdelingen. Binnen de kunstdisciplines ontwikkelen en programmeren we het aanbod van kunst- en cultuureducatie volgens de doelstellingen en kaders vanuit de beleidsprogramma's Onderwijs, Vrije Tijd en Kunst in het Sociale Domein. Met ruim 150 vaste en 500 freelance medewerkers realiseren wij een gevarieerd aanbod, op verschillende locaties verspreid over Rotterdam. Jaarlijks nemen gemiddeld 100.000 cursisten, leerlingen, docenten en wijkbewoners deel aan het cursusaanbod van SKVR.

Management 

Secretariaat