Algemene voorwaarden

Hieronder publiceren wij de algemene voorwaarden voor cursussen en activiteiten in de vrije tijd. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen en workshops van 2 september 2019 t/m 30 augustus 2020.

Download de algemene voorwaarden cursussen 2019-2020 (PDF)
 


1. Definities

1.1 Korte cursus
Een korte cursus is een beperkte serie van lessen (maximaal 25) die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.

1.2 Jaarcursus
Een jaarcursus is een serie van maximaal 38 lessen die gedurende het hele schooljaar wordt gegeven. SKVR garandeert bij jaarcursussen 36 lessen.

1.3 Eenmalige activiteit
Een eenmalige activiteit is een workshop, een evenement, een lezing of een excursie.


2. Cursusovereenkomst

2.1a Plaatsing bij een korte cursus
De overeenkomst voor een korte cursus treedt in werking nadat je ingeschreven bent voor de gewenste cursus. Je krijgt hiervan bevestiging per e-mail.

2.1b Plaatsing bij een eenmalige activiteit
De overeenkomst voor een eenmalige activiteit treedt in werking nadat je ingeschreven bent voor het gewenste activiteit. Je krijgt hiervan bevestiging per e-mail.

2.1c Plaatsing bij een jaarcursus 
Voor de jaarcursus verbind je je voor een cursusjaar. Vermindering van groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door het vertrek van medeleerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief. Wel behoudt SKVR zich het recht voor de cursist, indien mogelijk en na overleg met de cursist, in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato in te korten.

2.1d Plaatsing bij een jaarcursus muziek
Bij jaarcursussen muziek word je eerst ingeschreven op een plaatsingslijst. Hierna worden de cursisten ingedeeld naar aanleiding van het aantal beschikbare plaatsen. Zodra er plek is neemt SKVR contact met je op om de lestijd af te spreken. Vanaf dat moment ben je geplaatst in de jaarcursus en treedt de overeenkomst in werking.

2.1e Plaatsing bij een jaarcursus dans en theater
De overeenkomst voor een jaarcursus dans en theater treedt in werking nadat je ingeschreven bent voor de gewenste jaarcursus. Je krijgt hiervan bevestiging per e-mail.

2.2a Wachtlijst bij een korte cursus
Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, kun je je plaatsen op de wachtlijst. Indien zich een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, word je door SKVR benaderd. Deze wachtlijst geldt alleen voor de lopende cursus.

2.2b Wachtlijst bij een eenmalige activiteit
Als een eenmalige activiteit vol is, kun je je plaatsen op de wachtlijst. Indien zich een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, word je door SKVR benaderd. De wachtlijst geldt alleen voor de betreffende activiteit.

2.2c Wachtlijst bij een jaarcursus dans en theater
Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, dan kun je je plaatsen op de wachtlijst. Indien zich in de loop van het cursusjaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, word je door SKVR benaderd. Deze wachtlijst geldt alleen voor het lopende cursusseizoen.

2.3a Tussentijds instromen bij een korte cursus
Tussentijds instromen bij een korte cursus is mogelijk als er plek is. Bij de cursussen van Dans en Theater kan er tijdens de hele cursusperiode ingestroomd worden. Met uitzondering van drie weken voor een voorstelling, dan wordt het instromen tijdelijk stopgezet. Voor de cursussen van Muziek, Beeldende Kunst, Mode & Design, Schrijven en Fotografie & Media is instromen mogelijk tot en met de derde les.

2.3b Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen bij een korte cursus
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat je start.

2.4a Tussentijds instromen bij een jaarcursus
Tussentijds instromen bij een jaarcursus is mogelijk als er plek is. Bij de cursussen van Dans en Theater kan er tijdens de hele cursusperiode ingestroomd worden. Met uitzondering van drie weken voor een voorstelling, dan wordt het instromen tijdelijk stopgezet. 

2.4b Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen bij een jaarcursus
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat je start.

2.5a Einde van een korte cursus
De overeenkomst voor een cursus wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.5b Einde van een eenmalige activiteit
De overeenkomst voor een eenmalige activiteit wordt automatisch na afloop beëindigd.

2.5c Einde van een jaarcursus muziek
Een jaarcursus muziek wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd. Indien je de jaarcursus in het nieuwe cursusjaar niet wilt vervolgen, word je verzocht SKVR Klantenservice schriftelijk voor het einde van het schooljaar te informeren.

2.5d Einde van een jaarcursus dans en theater
De overeenkomst voor een jaarcursus dans en theater wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.6a Overplaatsing naar een andere korte cursus
Overplaatsing van een korte cursus naar een andere korte cursus tegen dezelfde of hogere prijs, is alleen mogelijk als er een plek vrij is in hetzelfde seizoen.

2.6b Overplaatsing naar een ander eenmalige activiteit
Overplaatsing van een eenmalige activiteit naar een ander activiteit is alleen mogelijk als er een plek vrij is, en tot maximaal 14 dagen voor aanvang van de eerdere activiteit.

2.6c Overplaatsing naar een andere jaarcursus muziek
Overplaatsen naar een andere jaarcursus is mogelijk. Je wordt met voorrang op de plaatsingslijst van het nieuwe instrument geplaatst.

2.6d Overplaatsing naar een andere jaarcursus dans en theater
Overplaatsing van een jaarcursus dans en theater naar een andere jaarcursus is alleen mogelijk als er een plek vrij is bij de andere jaarcursus.

2.7 Ontbinden cursusovereenkomst door SKVR
In bijzondere gevallen kan SKVR de cursusovereenkomst met de cursist eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Bijzondere gevallen zijn verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten, agressief gedrag en structurele afwezigheid van minimaal 4 weken zonder opgaaf van reden. 
Voordat SKVR over gaat tot het ontbinden van de cursusovereenkomst wordt zowel schriftelijk als telefonisch contact gezocht met de cursist. Dit geldt voor al onze cursussen en voor eenmalige activiteiten.


3. Proef- en kijkles

Een proef- en kijkles kun je doen, mits er voldoende plek beschikbaar is. Je vraagt jouw proef- of kijkles aan via de website. 
Wil je vandaag of morgen een proef- of kijkles doen? Bel dan met onze klantenservice: 
010-4361366.

Aanvullende informatie:
•    Bij Dans en Theater kun je bijna altijd een proefles doen. Tenzij er wordt gerepeteerd voor een voorstelling, dan zetten we deelname aan een proefles even stil. Na de voorstelling(en) zijn proeflessen weer mogelijk.
•    Bij Muziek hebben we twee keer per jaar een proeflesmaand. Je bent ook altijd welkom bij onze concerten en open huizen.
•    Bij Beeldende kunst, Mode & Design kun je kijken bij de lessen. Met uitzondering van de lessen waar gewerkt wordt met een model, daar kun je geen kijkles doen. 
•    Bij Fotografie & Media kun je alleen bij de eerste les van de basiscursussen een proefles doen.
•    Bij Schrijven hebben we op dit moment geen proef- en kijkles mogelijkheden.


4. Inschrijven

4.1 Inschrijfformulier
Inschrijving vindt plaats via de website van SKVR of via een papieren inschrijfformulier. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.2 Minderjarige cursist
De inschrijving van een minderjarig kind (jonger dan 18 jaar) dient door de ouder/verzorger te geschieden.


5. Tarieven

5.1 Drie tarieven
SKVR hanteert drie tarieven op basis van de leeftijd van de deelnemer.
•    Kinder- en jongerentarief (t/m 20 jaar)
•    Jongvolwassenentarief (21 t/m 24 jaar)
•    Volwassenentarief (25 jaar en ouder)

5.2 Leeftijdsbepaling 
Om de leeftijd en het daar bijbehorende tarief te bepalen hanteert SKVR de startdatum van de (jaar)cursus of het activiteit. Indien de cursist later instroomt in een (jaar)cursus, geldt de plaatsingsdatum als bepaling van de leeftijdsgrens en het daar bijbehorende tarief.  


6. Betalen

Bij de inschrijving geef je aan hoe je de cursus wilt betalen.

6.1 Betaalmogelijkheden
Afhankelijk van de prijs* heb je keuze uit de onderstaande mogelijkheden.
•    direct in één keer via iDEAL.
•    betalen in opeenvolgende maanden via AcceptEmail, een betaalverzoek via email.
*Cursussen van minder dan €100,- dienen direct in één keer via iDEAL betaald te worden. 

6.2 Betalen in opeenvolgende maanden
Betalen in opeenvolgende maanden is alleen mogelijk bij cursusprijzen vanaf €100,- (inclusief eventuele korting). Korte cursussen kunnen in maximaal drie opeenvolgende maanden betaald worden. Jaarcursussen in maximaal zes opeenvolgende maanden. Bij tussentijds instromen voor een jaarcursus vanaf februari wordt het maximum te kiezen termijnen steeds met één maand verminderd.

6.3 Betalingsverplichting
Bij het ingaan van de overeenkomst ben je betalingsplichtige. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is SKVR genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Het cursusgeld blijft verschuldigd. Bovendien wordt de vordering na meerdere betalingsherinneringen uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.


7. Kortingen

Bij SKVR zijn er verschillende kortingsmogelijkheden.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

7.1 Aanvragen korting
•    Kortingen worden alleen verleend op cursussen vanaf €100,-.
•    Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, combinatie van kortingen is dus niet mogelijk.
•    Korting moet voor elke (jaar)cursus opnieuw worden aangevraagd door de betalingsplichtige.
•    Voor elke inschrijving dienen de bewijsstukken voor de korting direct bij inschrijving te zijn ontvangen bij SKVR onder vermelding van naam en/of klantnummer. Indien je online inschrijft, dienen de bewijsstukken direct geüpload te worden. Bij een papieren inschrijfformulier dienen de bewijsstukken als kopie te worden toegevoegd.
•    Wanneer de bewijsstukken niet gelijk met de inschrijving worden ontvangen komt de kortingsaanvraag te vervallen en verstuurt SKVR een rekening voor het volledige bedrag. SKVR behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

7.2 Kortingsmogelijkheden
25% Jongvolwassenenkorting voor:
•    Studenten MBO, HBO, WO van 18 t/m 24 jaar. Bewijslast: kopie van geldige studentenkaart HBO/WO of inschrijvingsbewijs MBO.
•    Uitkeringsgerechtigden sociale dienst van 18 t/m 24 jaar. Bewijslast: kopie van recente uitkeringsspecificatie met een inkomensgrens van €1375,- voor een éénoudergezin en €1550,- voor een tweeoudergezin netto per maand.
€25,- RotterdamPas of CJP-korting voor houders van deze passen. De pas moet op naam van de cursist staan. Bewijslast: kopie van een geldige RotterdamPas of CJP-pas.


8. Vergoedingsregeling van derden

Bij SKVR kun je voor cursussen en instrumenten gebruik maken van de vergoedingsregeling door het Jeugdfonds Cultuur. Maak je gebruik van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het fonds noodzakelijk, vóórdat definitieve inschrijving bij SKVR mogelijk is.
Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, vervallen alle kortingen.


9. Annuleren en opzeggen

Natuurlijk kan het voorkomen dat je jouw deelname aan een cursus of activiteit wilt annuleren. Het opzeggen van de overeenkomst dien je schriftelijk (per brief of e-mail) te doen gericht aan:

SKVR
T.a.v. Klantenservice
Postbus 23260
3001 KG Rotterdam
klantenservice@skvr.nl

9.1a Annuleren van een korte cursus
Je kunt jouw deelname aan een korte cursus tot 30 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Indien annulering daarna plaatsvindt, ben je een redelijke vergoeding verschuldigd ter hoogte van de kosten die SKVR maakt om de korte cursus te realiseren, namelijk 75% van het cursusgeld over de resterende lessen.

9.1b Annuleren van een eenmalige activiteit
Je kunt jouw deelname aan een eenmalige activiteit tot 14 dagen voor aanvang kosteloos annuleren. Indien annulering daarna plaatsvindt, ben je een redelijke vergoeding verschuldigd ter hoogte van de kosten die SKVR maakt om de activiteit te realiseren, namelijk 75% van de kosten.

9.1c Opzeggen van een jaarcursus in het eerste cursusjaar
Je kunt jouw jaarcursus opzeggen in de eerste maand dat je start met de les, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegbrief moet voor het einde van de eerste maand door SKVR ontvangen zijn. In dat geval zullen enkel de kosten voor de eerste twee maanden verschuldigd zijn. Bij opzegging na aanvang van de tweede maand is 35% van het cursusgeld over de resterende lessen in eerste cursusjaar verschuldigd. 

9.1d Opzeggen van een jaarcursus na automatische verlenging
Je kunt jouw jaarcursus na automatische verlenging opzeggen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Na ontvangst van de opzegbrief betaal je dan nog de lessen tot en met het einde van de maand, volgend op de maand waarin is opgezegd. 

9.2 Annulering door SKVR
Een cursus kan alleen doorgang vinden bij het behalen van voldoende aantal deelnemers. Per cursus is een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Bij het niet behalen van dit minimum aantal deelnemers behoudt SKVR zich het recht voor de cursus voor aanvang te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt automatisch teruggestort.


10. Restitutie

10.1a Restitutie bij een korte cursus en een eenmalige activiteit 
Restitutie van cursusgeld vindt alleen plaats in geval van annulering zoals vermeld in artikel 9.1a en artikel 9.1b. Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie. In het geval dat er, door toedoen van SKVR, meer dan 10% van de lessen uitvalt dan kan er overgegaan worden tot restitutie van de niet gegeven lessen.

10.1b Restitutie bij een jaarcursus
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van annulering zoals vermeld in artikel 9.1c en in bijzondere gevallen:
•    bij langdurige ziekte van minimaal 3 weken ondersteund door een doktersverklaring dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden (je bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren).
•    bij overlijden.
•    verhuizing (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats).
•    indien SKVR het minimum aantal lessen door omstandigheden niet kan geven. Zie art. 1.2 voor het aantal lessen dat SKVR garandeert. 


11. Afwezig bij een les

Wanneer je niet in de gelegenheid bent om een les te volgen, verzoeken wij je je af te melden via klantenservice@skvr.nl, zodat wij de docent kunnen informeren.

Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent word je op de hoogte gebracht via sms en/of een email bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.


12. Verzekering tegen ongevallen

Cursisten zijn door SKVR verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door SKVR met het toezicht zijn belast. De condities zoals vermeld in de collectieve ongevallenverzekering volgens polismantel 405-76 van de Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. zijn van toepassing en bij SKVR op te vragen.


13. Aansprakelijkheid

Het bezoeken van SKVR geschiedt geheel op eigen risico. SKVR is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. SKVR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Wij wijzen je erop dat je als deelnemer aan onze lessen zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dient te hebben.


14. Vakanties

SKVR geeft geen reguliere lessen in de vakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Rotterdam. Tijdens de vakanties zijn er vaak wel tegen betaling workshops te volgen. Kijk voor meer informatie op onze site www.skvr.nl/klantenservice. 


15. Stagiairs

Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een SKVR-docent.


16. Complimenten en klachten 

SKVR ontvangt en bedient wekelijks enkele duizenden klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om je les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Heb je complimenten of zie je mogelijkheden tot verbeteringen vertel het je docent of mail naar klantenservice@skvr.nl.
Ben je niet tevreden en heb je een klacht? Dan stellen wij alles in het werk om dit op te lossen. Stuur je klacht naar:

SKVR
T.a.v. De klachtencoördinator
Postbus 23260
3001 KG Rotterdam
klachten@skvr.nl
•    Vermeld bij je klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat de klacht inhoudt.
•    Je klacht wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om je klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvang je tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
•    SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.


17. Vertrouwenspersoon

SKVR heeft twee vertrouwenspersonen. Indien je je in een situatie bevindt waarbij inschakeling van een vertrouwenspersoon wenselijk is, dan kun je contact opnemen met:
•    Mart Bechtold
m.bechtold@skvr.nl
06 - 45292755
•    Martine van der Spek
m.van.der.spek@skvr.nl
06 - 51221673