Advies RRKC

Advies RRKC

Reactie van Ariette Kasbergen, directeur SKVR op het advies Cultuurplan 2017-2020:

1 juni jl. ontvingen de Rotterdamse culturele instellingen het advies van de RRKC over de aanvraag voor het Cultuurplan 2017-2020. De RRKC is positief over de voorgenomen koers van SKVR en adviseert hetzelfde subsidiebedrag toe te kennen als we nu ontvangen. Daar ben ik blij mee. Hiermee spreekt de raad haar vertrouwen uit in onze ambitie om zoveel mogelijk Rotterdamse kinderen en jongeren te activeren met kunst en cultuur. De raad erkent de functie die we hebben als brede stedelijke voorziening. Ze is positief over onze doorlopende leerlijnen van binnen- naar buitenschools en ziet SKVR als spin-in-het-web voor cultuureducatie en talentontwikkeling.

Maar de RRKC is ook kritisch in haar advies. Ze adviseert het bedrag dat we bovenop de huidige subsidie hebben aangevraagd niet toe te kennen. Dit betekent voor SKVR een bedrijfsrisico. Deze meerkosten ontstaan door uitvoering van de veranderende wetgeving rondom het verstrekken van opdrachten aan zzp-ers. Het is een flinke uitdaging om hier een oplossing voor te vinden. We zullen echter alles op alles zetten om dit zo min mogelijk terug te laten slaan op onze kernactiviteit: het bereiken van kinderen en jongeren met kunst- en cultuureducatie.

De RRKC adviseert een stedelijk onderzoek uit te voeren naar het aanbod van cultuureducatie en talentontwikkeling in de stad, in relatie tot het wijkgericht cultuuraanbod. Dit lijkt me uitermate interessant en zinvol. Ook kan ik me vinden in het verzoek aan het college van B&W om voor de binnenschoolse cultuureducatie een heldere ambitie te stellen.

Tenslotte betreurt de raad het dat SKVR de volwasseneneducatie wil overdragen aan anderen en vraagt zich af of alle mogelijkheden onderzocht zijn.  SKVR blijft zich onverkort sterk maken voor het behoud van de functie èn de kwaliteit ervan in de stad. Momenteel onderzoeken wij de verschillende mogelijkheden daarvoor. Hierin zijn docenten en cursisten betrokken.

Download hier het RRKC advies 


Belangr•ke momenten

1 januari 2017
Start uitvoering nieuwe koers


Verzelfstandiging cursussen 
voor 25 jaar en ouder

  • Theater: voorjaar 2017 
  • Schrijven: mei 2017
  • Fotografie & Media: najaar 2018
  • Dans: najaar 2018
  • Beeldende kunst: najaar 2018
  • Mode & Design: najaar 2018
  • Muziek: najaar 2018