Media

Kunstid media

Groep 6 t/m 8

Voor uw leerlingen is het gebruik van media heel vanzelfsprekend. Ze maken, delen en spelen op een intuïtieve manier. Binnen KunstID Media sluit de kunstvakdocent aan op de interesses en onderzoeksvragen van de leerlingen. In de lessen creëren we en we kijken naar wat media te weeg kan brengen, hoe het je beïnvloed en wat dat met je doet. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs.

Download hier de SKVR Leerlijn Beeldend&Media>>

Leren kijken
Het trainen van visuele geletterdheid is een belangrijk onderdeel van de leerlijn media van SKVR. Beelden moet je leren lezen, net zoals je leert lezen en schrijven. De leerlijn media start in groep 6 met het spelenderwijs kennismaken met mediakunst. In groep 7 ligt de nadruk op de werking en het gebruik van media en in groep 8 verkennen kinderen hun eigen rol in de mediale wereld. Wat kan je ermee? Daarbij stimuleren we een onderzoekende en positief-kritische houding bij kinderen.

Vakvaardigheden
Uw leerlingen bouwen tijdens de lessen praktische kennis en vaardigheid op. Ze leren om te gaan met diverse media zowel receptief (kunnen vinden, beoordelen en kiezen) als productief (effectief gebruiken). Kinderen leren diverse technische hulpmiddelen gebruiken: fotografie, video, geluid, presentatiesoftware, beeldbewerking. In drie jaar trainen kinderen diverse digitale skills, die ook toepasbaar zijn buiten de medialessen.

Creatieve vaardigheden
Media zijn een middel om kinderen te laten vertellen over hun eigen achtergrond en belevingswereld. In de medialessen van SKVR worden de creatieve en scheppende vermogens van de kinderen gestimuleerd zodat zij in hun eigen beeldtaal uitdrukking kunnen geven aan ideeën, gevoelens en fantasieën. De doelstellingen in de lessen sluiten onder meer aan bij de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie primair onderwijs

Naast het ontwikkelen van vormgevoel en creatief vermogen is het belangrijk dat kinderen leren om te reflecteren op het eigen werk en het werk van anderen. Presenteren en het respectvol reageren op het werk van je klasgenootjes maakt onderdeel uit van de leerlijn.

Uw leerlingen zijn het uitgangspunt van onze lessen
Binnen KunstID media staat het kind centraal. In de lessen wordt uitgegaan van de leefwereld en interesses van uw leerlingen. Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd, maar de docent speelt wat betreft vorm en inhoud van de lessen in op de behoeften en ideeën van iedere groep.

Leerlijn media
Voor iedere groep zijn eindtermen gedefinieerd binnen de drie culturele competenties::
  • creërend vermogen: kernbegrippen zijn hier multimediale verbeelding en vormgeving;
  • presenteren: je werk tonen aan je klasgenoten, op een scherm of (verantwoord) op het internet. Leren kijken naar en respectvol reflecteren op producten van anderen, leren omgaan met feedback op je eigen werk;
  • sociale competentie: samenwerken, inlevingsvermogen, durf en zelfvertrouwen, wederzijds respect.

Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school
Kiest u voor KunstID dan maken de lessen onderdeel uit van uw lesprogramma. Aansluiting bij thema’s en doelstellingen van de school is dan ook belangrijk succesfactor.

Voorbereiding op KunstID Media
Als voorbereiding op KunstID Media kan tot groep 6 gewerkt worden met KunstID-Beeldend. Beide leerlijnen zijn in samenhang ontwikkeld.

 


Kunst-ID Atelier

KunstID-media wordt ook aangeboden als Kunst-ID Atelier. 

Ontdek hier het Media atelier van de Oscar Romero School»
 


Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID

Wij gaan graag met u in gesprek 

Meer weten over de mogelijkheden van KunstID voor uw school?
Neem dan contact op met Ivy Coenegracht projectleider KunstID

Bel tijdens kantooruren:  010-271 8320 of stuur een mail: onderwijs@skvr.nl

U kunt ook contact opnemen via ons contactformulier

Foto: Ivy Coenegracht, coördinator primair onderwijs, projectleider KunstID