Algemene voorwaarden 2018 - 2019

Hieronder vind je de algemene voorwaarden voor cursussen die starten in het seizoen 2018 - 2019.
Dit seizoen start per 27 augustus 2018. Je kan deze voorwaarden ook via deze link downloaden in PDF.

Tot en met 26 augustus 2018 gelden de algemene voorwaarden voor seizoen 2017 - 2018.
Klik hier om deze in PDF te downloaden.
 


1. Definities

1.1 Korte Cursus
Een korte cursus is een beperkte serie van lessen (maximaal 25) die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.

1.2 Jaarcursus
Een jaarcursus is een serie van minimaal 36 lessen die gedurende het hele schooljaar wordt gegeven. Jaarcursussen van 36 lessen worden gegeven bij de disciplines muziek, dans en theater.

1.3 Eenmalig evenement
Een eenmalig evenement is een korte activiteit zoals een workshop, lezing, excursie, presentatie of expositie.

 

2. Cursusovereenkomst

2.1a Plaatsing bij een Korte cursus
De overeenkomst voor een korte cursus treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor de gewenste cursus. U krijgt hiervan bevestiging per e-mail.

2.1b Plaatsing bij een eenmalig evenement
De overeenkomst voor een eenmalig evenement treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor het gewenste evenement. U krijgt hiervan bevestiging per e-mail.

2.1c Plaatsing bij een jaarcursus
Voor de jaarcursus verbindt u zich voor een cursusjaar. Vermindering van groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door het vertrek van medeleerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief. Wel behoudt SKVR zich het recht voor de cursist, indien mogelijk en na overleg met de cursist, in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato in te korten.

2.1d Plaatsing bij een jaarcursus muziek
Bij jaarcursussen muziek wordt u eerst ingeschreven op een plaatsingslijst. Hierna worden de cursisten ingedeeld naar aanleiding van het aantal beschikbare plaatsen. Zodra er plek is neemt SKVR contact met u op om de lestijd af te spreken. Vanaf dat moment bent u geplaatst in de jaarcursus en treedt de overeenkomst in werking.

2.1e Plaatsing bij een jaarcursus dans en theater
De overeenkomst voor een jaarcursus dans en theater treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor de gewenste jaarcursus. U krijgt hiervan bevestiging per e-mail.

2.2a Wachtlijst bij een korte cursus
Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, kunt u zich opgeven op de wachtlijst. Indien zich een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt u door SKVR benaderd. Deze wachtlijst geldt alleen voor de lopende cursus.

2.2b Wachtlijst bij een eenmalig evenement
Als een eenmalig evenement vol is, kunt u zich opgeven op de wachtlijst. Indien zich een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt u door SKVR benaderd. De wachtlijst geldt alleen voor het betreffende evenement.

2.2c Wachtlijst bij een jaarcursus dans en theater
Als het maximum aantal deelnemers bereikt is, dan kunt u zich plaatsen op de wachtlijst. Indien zich in de loop van het cursusjaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt u door SKVR benaderd. Deze wachtlijst geldt alleen voor het lopende cursusseizoen.

2.3a Tussentijds instromen bij een korte cursus
Tussentijds instromen bij een korte cursus is mogelijk als er plek is. Bij de cursussen van Dans en Theater kan er tijdens de hele cursusperiode ingestroomd worden. Met uitzondering van drie weken voor een voorstelling, dan wordt het instromen tijdelijk stopgezet. Voor de cursussen van Muziek, Beeldende Kunst, Mode & Design, Schrijven en Fotografie & Media is instromen mogelijk tot en met de derde les.

2.3b Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen Bij een korte cursus
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat u start.

2.4a Tussentijds instromen bij een jaarcursus
Tussentijds instromen bij een jaarcursus is mogelijk als er plek is. Voor plaatsing bij de jaarcursus zie artikel 2.1C.

2.4b Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen bij een jaarcursus
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat u start.

2.5a Einde van een korte cursus
De overeenkomst voor een cursus wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.5b Einde van een eenmalig evenement
De overeenkomst voor een eenmalig evenement wordt automatisch na afloop beëindigd.

2.5c Einde van een jaarcursus muziek
Een jaarcursus muziek wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd. Tegen het einde van het cursusjaar vragen wij u schriftelijk of u in het volgende jaar de jaarcursus niet wilt vervolgen.

2.5d Einde van een jaarcursus dans en theater
De overeenkomst voor een jaarcursus dans wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.6a Overplaatsing naar een andere korte cursus
Overplaatsing van een korte cursus naar een andere cursus is alleen mogelijk als er een plek vrij is in hetzelfde seizoen.

2.6b Overplaatsing naar een ander eenmalig evenement
Overplaatsing van een eenmalig evenement naar een ander evenement is alleen mogelijk als er een plek vrij is, mits tot 14 dagen voor aanvang van het eerdere evenement.

2.6c Overplaatsing naar een andere jaarcursus muziek
Overplaatsen naar een andere jaarcursus is mogelijk. U wordt met voorrang op de plaatsingslijst van het nieuwe instrument geplaatst.

2.6d Overplaatsing naar een andere jaarcursus dans en theater
Overplaatsing van een jaarcursus dans en theater naar een andere jaarcursus is alleen mogelijk als er een plek vrij is bij de andere jaarcursus.

2.7 Ontbinden cursusovereenkomst door SKVR
In bijzondere gevallen (zoals agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten en structurele afwezigheid van minimaal 4 weken zonder opgaaf van reden) kan SKVR de cursusovereenkomst met de cursist eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Voordat SKVR over gaat tot het ontbinden van de cursusovereenkomst wordt zowel schriftelijk als telefonisch contact gezocht met de cursist. Dit geldt voor al onze cursussen en voor eenmalige evenementen.

 

3. Proefles en kijkles

Een proef- of kijkles is bij veel van onze cursussen mogelijk, mits er voldoende plaats beschikbaar is. Maak een afspraak en vraag naar de mogelijkheden via onze klantenservice:
010-4361366 of klantenservice@skvr.nl.

Bij jaarcursussen muziek kunt u voor inschrijving een kijkles volgen. Bij de cursussen van Beeldende kunst waar wordt gewerkt met modellen is het niet mogelijk om een proef- of kijkles te volgen.

 

4. Inschrijven

4.1 Inschrijfformulier

Inschrijving vindt plaats via de website van SKVR of via een papieren inschrijfformulier. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.2 Minderjarige leerlingen
De inschrijving van een minderjarig kind dient door de ouder/voogd te geschieden.

 

5. Tarieven

5.1 Drie Tarieven

SKVR hanteert drie tarieven op basis van de leeftijd van de deelnemer.

 • Kinder- en jongerentarief (t/m 20 jaar)
 • Jongvolwassenentarief (21 t/m 24 jaar)
 • Volwassenentarief (25 jaar en ouder)

5.2a Leeftijdsbepaling bij een korte cursus en eenmalig evenement
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij een korte cursus en eenmalig evenement hanteert SKVR de startdatum van de cursus of het evenement waarvoor de cursist zich inschrijft.

5.2b Leeftijdsbepaling bij een jaarcursus
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij de jaarcursus hanteert SKVR de aanvangsdatum van het cursusseizoen in augustus/september. Bijvoorbeeld: als de cursist op de dag van de eerste les nog geen 21 jaar is, geldt het kinder- en jongerentarief. Wanneer de cursist later instroomt, geldt de plaatsingsdatum in de jaarcursus als bepaling voor de leeftijdsgrens.

 

6. Betalen

Bij de inschrijving geeft u aan hoe u de cursus wilt betalen.

6.1 Betaalmogelijkheden
Afhankelijk van de prijs* hebt u keuze uit de onderstaande mogelijkheden.

 • direct in één keer via iDEAL.
 • betalen in termijnen via AcceptEmail, een betaalverzoek via email.

*Cursussen van minder dan €100,- dienen direct in één keer via iDEAL betaald te worden. 

6.2 Betalen in termijnen
Betalen in termijnen is alleen mogelijk bij cursusprijzen vanaf € 100,- (inclusief eventuele korting). Korte cursussen kunnen in maximaal drie opeenvolgende maanden betaald worden. Jaarcursussen in maximaal zes opeenvolgende maanden. Bij tussentijds instromen voor een jaarcursus vanaf februari wordt het maximum te kiezen termijnen steeds met één termijn per maand verminderd.

6.3 Betalingsverplichting
Bij het ingaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is SKVR genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Het cursusgeld blijft verschuldigd. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

 

7. Kortingen

Bij SKVR zijn er verschillende kortings-mogelijkheden. Zie www.skvr.nl/kortingen.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

7.1 Aanvragen korting

 • Kortingen worden alleen verleend op cursussen vanaf € 100,-.
 • Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, combinatie van kortingen is dus niet mogelijk.
 • Korting moet voor elke (jaar)cursus opnieuw worden aangevraagd door de betalingsplichtige.
 • Voor elke inschrijving dienen de bewijsstukken voor de korting direct bij inschrijving te zijn ontvangen bij SKVR onder vermelding van naam en/of klantnummer. Indien u online inschrijft, dienen de bewijsstukken direct geüpload te worden. Bij een papieren inschrijfformulier dienen de bewijsstukken als kopie te worden toegevoegd.
 • Wanneer de bewijsstukken niet gelijk met de inschrijving worden ontvangen komt de kortingsaanvraag te vervallen en verstuurt SKVR een rekening voor het volledige bedrag. SKVR behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

7.2 Kortingsmogelijkheden
25% Jongvolwassenenkorting voor:

 • Studenten MBO, HBO, WO van 18 t/m 24 jaar. Bewijslast: kopie van geldige studentenkaart HBO/WO of inschrijvingsbewijs MBO.
 • Uitkeringsgerechtigden sociale dienst van 18 t/m 24 jaar. Bewijslast: kopie van recente uitkeringsspecificatie met een inkomensgrens van €1375,- voor een éénoudergezin en €1550,- voor een tweeoudergezin netto per maand.

€ 25,- Rotterdampas of CJP-korting voor houders van deze passen. De pas moet op naam van de cursist staan. Bewijslast: kopie van een geldige Rotterdampas of CJP pas.

8. Vergoedingsregelingen van derden

 • Bij SKVR kunt u voor cursussen en instrumenten gebruik maken van de vergoedingsregelingen door het Jeugdcultuurfonds (JCF). Maakt u gebruik van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het Jeugdcultuurfonds noodzakelijk, vóórdat definitieve inschrijving bij SKVR mogelijk is.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, vervallen alle kortingen.
   

9. Annuleren / opzeggen

Natuurlijk kan het voorkomen dat u uw deelname aan een cursus of evenement wilt annuleren.
Het annuleren en opzeggen van de overeenkomst dient u schriftelijk (per brief of e-mail) te doen gericht aan:

SKVR
T.a.v. Klantenservice
Postbus 23260
3001 KG Rotterdam
klantenservice@skvr.nl

9.1a Annuleren van een korte cursus
Het annuleren van een korte cursus kan kosteloos tot 30 dagen voor aanvang van de cursus. Daarna bent u bij annulering 75% van het totale cursusgeld verschuldigd. 

9.1b Annuleren van een eenmalig evenement
Annulering van een eenmalig evenement kan alleen kosteloos plaatsvinden tot 14 dagen voor aanvang van het evenement. Daarna bent u bij annulering 75% van het totale cursusgeld verschuldigd. 

9.1c Opzeggen van een jaarcursus
U kunt uw jaarcursus dans, muziek of theater tussentijds opzeggen per 1 november van het jaar. Rekening houdend met een opzegtermijn van een maand moet de opzegbrief vóór 1 oktober door SKVR zijn ontvangen. U betaalt dan alleen de lessen tot 1 november. Ontvangen wij uw opzegbrief op of na 1 oktober, dan bent u 50% van het resterende cursusgeld over dat cursusjaar verschuldigd.

9.2 Annulering door SKVR
Een cursus kan alleen doorgang vinden bij het behalen van voldoende aantal deelnemers. Per cursus is een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Bij het niet behalen van dit minimum aantal deelnemers behoudt SKVR zich het recht voor de cursus uiterlijk 7 dagen voor aanvang te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt automatisch teruggestort.

 

10. Restitutie

10.1a Restitutie bij een korte cursus en eenmalig evenement
Restitutie van cursusgelden vindt alleen plaats in geval van annulering zoals vermeld bij punt 9.1. Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie. In het geval dat er, door toedoen van SKVR, meer dan 10% van de lessen uitvalt dan kan er overgegaan worden tot restitutie van de niet gegeven lessen.

10.1b Restitutie bij een jaarcursus
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

 • bij langdurige ziekte van minimaal 3 weken ondersteunt door een doktersverklaring dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden (u bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren).
 • bij overlijden.
 • verhuizing (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats).
 • indien SKVR het minimum van 36 lessen door omstandigheden niet kan geven.
   

11. Afwezig bij een les

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om een les te volgen, verzoeken wij u zich af te melden via klantenservice@skvr.nl, zodat wij de docent kunnen informeren.

Niet gevolgde lessen kunnen niet worden ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent wordt u op de hoogte gebracht via sms en/of een email bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.


12. Verzekering tegen ongevallen

Cursisten zijn door SKVR verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door SKVR met het toezicht zijn belast. De condities zoals vermeld in de collectieve ongevallenverzekering volgens polismantel 405-76 van de Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. zijn van toepassing en bij SKVR op te vragen.

 

13. Aansprakelijkheid

Het bezoeken van SKVR geschiedt geheel op eigen risico. SKVR is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. SKVR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook. Wij wijzen u erop dat u als deelnemer aan onze lessen zelf een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering dient te hebben.

 

14. Vakanties

SKVR geeft geen reguliere lessen in de vakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantie-regeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Rotterdam. Tijdens de vakanties zijn er vaak wel tegen betaling workshops te volgen. Kijk voor meer informatie op onze site www.skvr.nl.

 

15. Stagiairs

Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een SKVR-docent.

 

16. Complimenten en klachten 

SKVR ontvangt en bedient wekelijks enkele duizenden klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om uw les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Heeft u complimenten of ziet u mogelijkheden tot verbeteringen vertel het uw docent of mail naar klantenservice@skvr.nl.

Bent u niet tevreden en heeft u een klacht? Dan stellen wij alles in het werk om dit op te lossen. Stuur uw klacht naar:

SKVR
T.a.v. De klachtencoördinator
Postbus 23260
3001 KG Rotterdam
klachten@skvr.nl

 • Vermeld bij uw klacht om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat uw klacht inhoudt.
 • U ontvangt direct een ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • Uw klacht wordt binnen 7 werkdagen inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om uw klacht binnen 7 werkdagen te behandelen, dan ontvangt u tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
 • SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.
   

17. Vertrouwenspersoon


SKVR heeft twee vertrouwenspersonen. Indien u zich in een situatie bevindt waarbij inschakeling van een vertrouwenspersoon wenselijk is, dan kunt u contact opnemen met:


Heb je een vraag?

Bel, mail of bezoek ons:

010 - 436 13 66


klantenservice@skvr.nl

SKVR Rotterdam Centrum
Aert van Nesstraat 45