Algemene Voorwaarden 2017 - 2018

1. Definities

1.1 Korte cursussen

1.2 Jaarcursussen

Een korte cursus is een beperkte serie van lessen (maximaal 25) die op meerdere momenten in een schooljaar kan starten en die automatisch stopt na de laatste les.

Een jaarcursus is een serie van minimaal 36 lessen die gedurende het hele schooljaar wordt gegeven. Jaarcursussen van 36 lessen worden gegeven bij de disciplines muziek, dans en theater.

1.3 Eenmalig evenement
Een eenmalig evenement is een korte activiteit zoals een workshop, lezing of excursie.


2. Cursusovereenkomst

Korte cursussen

Jaarcursussen

2.1 Plaatsing
De overeenkomst voor een cursus treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor de gewenste cursus.

2.1 Plaatsing

 • Jaarcursus muziek

Bij jaarcursussen muziek wordt u altijd eerst ingeschreven op een plaatsingslijst. Hierna worden de lessen ingedeeld naar aanleiding van het aantal beschikbare plaatsen. Zodra er plek is neemt SKVR contact met u op om de lestijd af te spreken of een eventuele 'intake'. Vanaf dat moment bent u geplaatst in de jaarcursus en treedt de overeenkomst in werking.
 

 • Jaarcursus dans en theater

De overeenkomst voor een cursus treedt in werking nadat u ingeschreven bent voor de gewenste cursus.

Voor de jaarcursus verbindt u zich voor een schooljaar. Vermindering van groepsgrootte gedurende het cursusjaar, bijvoorbeeld door het vertrek van medeleerlingen, heeft geen invloed op het te betalen tarief. Wel behoudt SKVR zich het recht voor de cursist, indien mogelijk en na overleg met de cursist, in een andere groep te plaatsen of de lesduur naar rato in te korten.

2.2 Wachtlijst
Als een cursus vol is, kunt u zich opgeven op de wachtlijst. De wachtlijst geldt alleen voor de betreffende cursus in het lopende cursusseizoen. Na de 2e les is instromen niet meer mogelijk en vervalt uw plaats op de wachtlijst.

2.2 Wachtlijst
Zit de jaarcursus dans of theater van uw keuze vol, dan kunt u zich plaatsen op de wachtlijst. Indien zich in de loop van het cursusjaar een mogelijkheid tot plaatsing voordoet, wordt u door de SKVR benaderd. Deze wachtlijst geldt alleen voor het lopende cursusseizoen.

2.3 Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen
Tussentijds instromen in een cursus is mogelijk tot de derde les, hierna is instromen niet meer mogelijk.
Bij tussentijds instromen blijft het volledige cursusbedrag verschuldigd.

2.3 Verschuldigd cursusgeld bij tussentijds instromen
Bij tussentijds instromen wordt het cursusgeld aangepast aan het aantal lessen vanaf het moment dat u start.

2.4 Einde van een cursus
De overeenkomst voor een cursus wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.4.1 Einde van een jaarcursus muziek
Aan het einde van het cursusjaar wordt u altijd schriftelijk of per mail gevraagd of u in het volgende jaar de jaarcursus wilt vervolgen. Een jaarcursus muziek wordt zonder tegenbericht automatisch verlengd.

2.4.2 Einde van een jaarcursus dans en theater
De overeenkomst voor een jaarcursus dans wordt automatisch beëindigd na de laatste les.

2.5 Overplaatsen naar een andere cursus
Overplaatsing naar een cursus in het volgende seizoen is niet mogelijk. Overplaatsing in hetzelfde seizoen naar een andere cursus is mogelijk.

2.5 Overplaatsen naar een andere jaarcursus
Overplaatsen naar een andere jaarcursus is mogelijk.

 • Jaarcursus dans en theater: indien er plek is bij de andere jaarcursus en het tarief gelijk is.
 • Jaarcursus muziek: u wordt met voorrang op de plaatsingslijst van het nieuwe instrument geplaatst.

2.6 Ontbinden cursusovereenkomst door SKVR
In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld agressief gedrag, verstoring van de les, hinderlijk gedrag naar medecursisten) kan SKVR de cursusovereenkomst eenzijdig opzeggen zonder restitutie van cursusgeld. Dit geldt voor al onze cursussen en voor eenmalige evenementen.


3. Proefles en kijkles

Bij jaarcursussen dans en theater kunt u voor inschrijving een proefles volgen. 
Bij jaarcursussen muziek kunt u voor inschrijving een kijkles volgen.

Een proef- of kijkles is alleen mogelijk indien er voldoende plaats beschikbaar is in de gewenste jaarcursus.
Voor een kijk- of proefles maakt u vooraf een afspraak via SKVR Klantenservice.
Bij korte cursussen kunt u geen proef- of kijkles volgen.


 4. Inschrijven


4.1 Inschrijfformulier
Inschrijving vindt plaats via de website van SKVR of via een schriftelijk inschrijfformulier. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.2 Minderjarige leerlingen
De inschrijving van een minderjarig kind dient door de ouder/voogd te geschieden.


 5. Tarieven

5.1 Drie tarieven

 • Kinder- en jongerentarief (t/m 20 jaar)
 • Jongvolwassenentarief (21 t/m 24 jaar)
 • Volwassenentarief (25 jaar en ouder)

Korte cursussen

5.2 Leeftijdsbepaling
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij cursussen hanteert SKVR de startdatum van de cursus waarvoor de cursist zich inschrijft.

Jaarcursussen

5.2 Leeftijdsbepaling
Als bepaling van de leeftijdsgrens bij de jaarcursus hanteert SKVR de aanvangsdatum van het cursusseizoen in september. Bijvoorbeeld: als de cursist op de dag van de eerste les nog geen 21 jaar is, geldt het kinder- en jongerentarief.

Wanneer de cursist later instroomt, geldt de plaatsingsdatum in de jaarcursus als bepaling voor de leeftijdsgrens.


 6. Betaling

AcceptEmail is een digitale rekening die u per email van ons ontvangt.
Daarmee kunt u gemakkelijk en direct via internetbankieren uw betaling voldoen.

Korte cursussen

Jaarcursussen

6.1 Betalingsmogelijkheden

 • Cursus t/m € 100,-
  - In één keer via iDEAL.
 • Cursus boven de € 100,- (inclusief eventuele korting)
  - In één keer via iDEAL.
  - Via AcceptEmail in maximaal drie opeenvolgende termijnen.

6.1 Betalingsmogelijkheden

 • Jaarcursus t/m 100,-
  - In één keer via iDEAL.
   
 • Jaarcursus boven de € 100,- (inclusief eventuele korting)
  - Via AcceptEmail in maximaal zes opeenvolgende termijnen.
  - Na ontvangst van de factuur via een overboeking: u kunt zelf het bedrag overmaken op basis van de schriftelijke factuur o.v.v. klantnummer.

6.2 Betaling in termijnen

Betaling in termijnen kan alleen via AcceptEmail.
U ontvangt bij cursussen de AcceptEmails altijd in 3 opeenvolgende maanden met ingang van de maand dat u met de cursus start.

6.2 Betaling in termijnen

Betaling in termijnen kan alleen via AcceptEmail.

U ontvangt bij cursussen de AcceptEmails altijd in 3 of 6 opeenvolgende maanden met ingang van de maand dat u met de cursus start.

6.3 Betalingsverplichting
Bij het ingaan van de overeenkomst bent u betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde cursusbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting is SKVR genoodzaakt de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen. Bovendien wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.


7. Kortingen


7.1 Kortingsmogelijkheden
Bij SKVR zijn er enkele kortingsmogelijkheden (zie www.skvr.nl/kortingen).
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • Jongvolwassenenkorting voor:
  - studenten MBO, HBO, WO van 18 t/m 24 jaar.
  Bewijslast: kopie van geldige studentenkaart HBO/WO of inschrijvingsbewijs MBO.
  - of uitkeringsgerechtigden sociale dienst van 18 t/m 24 jaar.
  Bewijslast: kopie van geldig uitkeringsspecificatie met een maximaal bruto gezinsinkomen van € 1350,- per maand.
 • Rotterdampas of CJP-korting voor houders van deze passen. De pas moet op naam van de cursist staan.
  Bewijslast: kopie van Rotterdampas of CJP pas.

7.2 Aanvragen korting

 • Korting moet voor elke (jaar)cursus opnieuw worden aangevraagd door de betalingsplichtige.
 • Kortingen worden alleen verleend op cursussen vanaf € 100,-.
 • Er kan maar van één kortingsmogelijkheid tegelijk gebruik worden gemaakt, combinatie van kortingen is dus niet mogelijk.
 • Voor elke inschrijving dienen de bewijsstukken voor de korting direct bij inschrijving te zijn ontvangen bij SKVR onder vermelding van naam en/of debiteurnummer. Wanneer de bewijsstukken niet gelijk met de inschrijving worden ontvangen komt de kortingsaanvraag te vervallen en verstuurt SKVR een factuur voor het volledige bedrag.
 • SKVR behoudt zich het recht voor om kortingsaanvragen af te wijzen als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

8. Vergoedingsregelingen van derden

·         Bij SKVR kunt u gebruik maken van de vergoedingsregelingen door het Jeugdcultuurfonds (JCF).
Wilt u gebruik maken van deze vergoeding, dan is aanmelding bij en goedkeuring door het JCF noodzakelijk, vóórdat definitieve inschrijving bij SKVR mogelijk is.

·         Indien er gebruik wordt gemaakt van deze regeling, vervallen alle kortingen.


9. Annulering/opzeggen

Korte cursussen

Jaarcursussen

9.1 Annulering
Annulering van een cursus kan alleen schriftelijk plaatsvinden tot 30 dagen voor aanvang van de cursus, via SKVR Klantenservice, postbus 23260, 3001 KG Rotterdam of per email klantenservice@skvr.nl. U bent dan geen kosten verschuldigd.

Daarna is annulering van uw deelname mogelijk, u bent echter 75% van het totale cursusgeld verschuldigd. 

9.1 Opzeggen
U kunt uw jaarcursus dans, muziek of theater tussentijds opzeggen per 1 november van het jaar. Rekening houdend met een opzegtermijn van een maand moet de opzegbrief vóór 1 oktober door SKVR zijn ontvangen. U betaalt dan alleen de lessen tot 1 november.

Ontvangen wij uw opzegbrief op of na 1 oktober, dan bent u 50% van het resterende cursusgeld over dat cursusjaar verschuldigd.

Opzeggen van de cursusovereenkomst moet altijd schriftelijk gebeuren, gericht aan SKVR, t.a.v. SKVR Klantenservice, Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam of per email klantenservice@skvr.nl

9.2 Annulering door SKVR
Een cursus kan alleen doorgang vinden bij het behalen van voldoende aantal deelnemers. Per cursus is een minimum aantal deelnemers vastgesteld. Bij het niet behalen van dit minimum aantal deelnemers behoudt SKVR zich het recht voor de cursus uiterlijk 1 week voor aanvang te annuleren. Het reeds betaalde cursusgeld wordt automatisch teruggestort.


10. Restitutie

Korte cursussen

Jaarcursussen


10.1 Restitutie

 • Restitutie van cursusgelden vindt alleen plaats in geval van annulering zoals vermeld bij punt 9.1.
 • Verhindering van de cursist geeft géén recht op restitutie.
 • In het geval dat er, door toedoen van SKVR, meer dan 10% van de lessen uitvalt dan kan er overgegaan worden tot restitutie van de niet gegeven lessen.


10.1 Restitutie
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:

 • langdurige ziekte, minimaal 3 weken, bij overleg van een doktersverklaring dat op medische gronden de les niet meer gevolgd kan worden (u bent niet verplicht de medische gronden nader te verklaren).
 • overlijden.
 • verhuizing (met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats).
 • Indien SKVR het minimum van 36 lessen door omstandigheden niet kan geven.

11. Afwezigheid

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om de les te volgen, dan kunt u zich afmelden via klantenservice@skvr.nl. Niet gevolgde lessen worden niet ingehaald of gerestitueerd. Bij verhindering van de docent wordt u op de hoogte gebracht via sms en/of een email bericht. Deze lessen worden ingehaald op een ander moment.


12. Verzekering tegen ongevallen

Cursisten zijn door SKVR verzekerd tegen ongevallen zolang zij onder toezicht staan van de docenten en/of personen die door SKVR met het toezicht zijn belast. De condities zoals vermeld in de collectieve ongevallenverzekering volgens polismantel 405-76 van de Nationale Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. zijn van toepassing en bij SKVR op te vragen.


13. Aansprakelijkheid

SKVR is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen, bijvoorbeeld kledingstukken of instrumenten.


14. Gebruik foto- en filmmateriaal

SKVR laat regelmatig reportages maken van cursussen, voorstellingen en uitvoeringen. Deze foto’s en films kunnen gebruikt worden voor publiciteitsdoeleinden van SKVR. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de cursist (of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger) akkoord te gaan met de publicatie van dit materiaal. U kunt schriftelijk bezwaar aantekenen tegen dit automatische akkoord via marcom@skvr.nl. SKVR zal zich dan inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.


15. Vakanties

SKVR geeft geen lessen in de vakanties en volgt daarbij zoveel mogelijk de vakantieregeling voor het Primair Onderwijs van de Gemeente Rotterdam. Het vakantierooster staat vermeld op de site van de SKVR via www.skvr.nl/vakanties.


16. Stagiairs

Het is mogelijk dat cursussen worden bijgewoond of gegeven door een stagiair of vakstudent. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een SKVR-docent.


17. Klachten en suggesties

SKVR ontvangt en bedient wekelijks enkele duizenden klanten. Wij stellen daarbij alles in het werk om uw les, cursus en/of verblijf zo prettig mogelijk te maken. Heeft u een klacht, tip of compliment? Meld dat ons. We helpen u graag.  Uw tips en complimenten kunt u mailen aan klantenservice@skvr.nl. Voor uw klacht hebben wij onderstaande klachtenregeling.17.1 Klachtenprocedure

 • Stuur uw klacht naar klachten@skvr.nl. Per post kan ook: naar SKVR, t.a.v. de klachtencoördinator, Postbus 23260, 3001 KG Rotterdam.
 • Vermeld daarbij om welke afdeling en/of persoon het gaat en wat uw klacht inhoudt.
 • U ontvangt per ommegaande een ontvangstbevestiging van uw klacht.
 • Uw klacht wordt binnen 4 weken inhoudelijk behandeld. Lukt het niet om uw klacht binnen 4 weken te behandelen, dan ontvangt u tussentijds een schriftelijke melding hiervan.
 • SKVR bundelt en analyseert de binnengekomen klachten ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

18. Vertrouwenspersoon

SKVR heeft twee vertrouwenspersonen. Indien u zich in een situatie bevindt waarbij inschakeling van een vertrouwenspersoon noodzakelijk is, dan kunt u contact opnemen met Mart Bechtold via m.bechtold@skvr.nl,
06 - 45292755 of Martine van der Spek via m.van.der.spek@skvr.nl, 06 - 51221673.


19. Persoonsregistratie

Op grond van deze wet verstrekt SKVR geen informatie uit ons cursistenbestand aan derden zonder toestemming, tenzij dit noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen. Ook geeft SKVR  geen privéadressen en telefoonnummers door van het eigen personeel.

 


Vragen?

Neem dan contact op met de
SKVR Klantenservice:

010 - 436 13 66

klantenservice@skvr.nl